Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


De empirische cyclus

Met deze les kunnen de leerlingen hun eerste kennismaking met de empirische cyclus verwerken aan de hand van een klassikale opdracht in de les.

Kernbegrippen

deductieempirische cyclusinductie

Dilthey en de hermeneutiek

In deze lessenserie gaan de leerlingen actief te werk met de hermeneutische methode. In de eerste les krijgen ze een uitleg over de hermeneutiek. In de tweede les moeten ze de hermeneutische methode toepassen op concrete voorbeelden. In de derde en laatste les gaan ze een primaire bijbeltekst uitleggen aan de hand van de hermeneutische methode.

Kernbegrippen

Diltheygeesteswetenschappenhermeneutiekhermeneutische cirkelhermeneutische methodeinterpretatienatuurwetenschappen

Egoïsme en altruïsme bij Frans de Waal

Kijkopdracht bij een TED talk van Frans de Waal over moreel gedrag van dieren. Leerlingen reflecteren op de vraag of de mens van nature egoïst of altruist is.

Kernbegrippen

altruïsmeegoïsmeevolutionaire ethiekFrans de Waalmens en dier

Epicurus – Brief aan Menoeceus

Waarom doe ik wat ik doe? In deze les doe je met leerlingen (meditatie)oefeningen over ‘waarom’ en ‘de dood’. Vervolgens lezen leerlingen de Brief van Epicurus aan Menoeceus over zijn opvattingen over filosofie en het hoogste goed: geluk.

Kernbegrippen

Epicurusgenothedonismehet goedeintrinsieke en instrumentele waarden

Eugenetica

In deze les wordt de Westerse eugenetica besproken, met voorbeelden uit het werk van Darwin en Haeckel, voorbeelden uit de VS, Nazi-Duitsland en de casus Anders Breivik.

Kernbegrippen

Darwineugeneticaevolutionaire ethiek

Existentialisme

In deze lessen wordt ingegaan op de vraag wat volgens het existentialisme een goede handeling bepaalt. Daarbij worden twee fragmenten uit ‘Existentialisme is Humanisme’ gelezen, en wordt er gereflecteerd op hoe het existentialisme zich verhoudt tot de andere ethische stromingen.

Kernbegrippen

existentialismeSartreverantwoordelijkheidvrijheid