Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Kindhuwelijken: cultuur- en ethisch relativisme

In deze les wordt de tegenstelling tussen cultuur- en ethisch relativisme in kaart gebracht aan de hand van een casus over kindhuwelijken. Ook wordt een aantal begrippen die samenhangen met het relativisme uitgelegd en uiteindelijk beargumenteren de leerlingen een eigen standpunt over de gelijkwaardigheid van culturen.

Kernbegrippen

cultuurcultuurrelativismerelativismeuniversalisme

Latour en de actor-netwerktheorie

Een lessenreeks over de actor-netwerktheorie van Bruno Latour, die laat zien dat de wetenschap niet per se een logisch opgebouwd geheel is waar waarheden geproduceerd worden, maar eerder een netwerk van allerlei actoren die allianties met elkaar aangaan teneinde geld, succes, etc te verkrijgen.

Kernbegrippen

actor-netwerktheoriefeitenLatourmaatschappelijke praktijkpraktijktechniektheoriewaardegebondenheidwaardevrijheidwetenschappelijke praktijk

Lessenreeks Natuurfilosofie: Descartes en Naess

De leerlingen leren nadenken over wat ‘natuur’ betekent, via een introductie tot de filosofieën van René Descartes en Arne Naess. Zij interviewen iemand die bij de natuur betrokken is en leren dit interview kritisch te interpreteren.

Kernbegrippen

Descartesdiepe ecologieNaessnatuurnatuurfilosofie

Lessenserie filosofische antropologie

Lessenserie Filosofische Antropologie van de hand van Martin Struik. Over identiteit en nature-nurture; over mensbeelden van Aristoteles, monotheïsme, Romantiek tot evolutiebiologie, Freud en het existentialisme; over het probleem van bewustzijn, intentionaliteit en denkende computers tot Nietzsche en het leven als kunstwerk en Spinoza over vrije wil.

Kernbegrippen

antropologieAristotelesAugustinusbewustzijnChinese KamerDarwinDawkinsDescartesevolutieexistentialismeFreudHumeidentiteitintionaliteitmensbeeldennature nurtureNietzscheRomantiekRousseauSartreSearleSpinozaTuring

Mars ONE: een nieuwe samenleving op Mars

Sociale Filosofie introduceren aan de hand van Mars ONE, leerlingen opdrachten laten bedenken op basis waarvan je kandidaten voor de Mars ONE zou moeten selecteren.

Kernbegrippen

legitimiteitmachtrechtvaardigheidverantwoordelijkheid

Mens en dier

Deze lessen gaan over het eten van dieren, over de relatie tussen mensen en dieren en over onze eigen omgang met dieren. Daarin wordt de morele rechtvaardiging van onze verhouding tot dieren (en het milieu) onderzocht door een gedachte-experiment, socratisch onderzoek, filosofische citaten, ethische posities en het creëren van een concept.

Kernbegrippen

deugdethiekdierenethiekgoed en kwaadmoraalplichtethiekrechtvaardigheidutilismewaarden en normen