Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Integratie: multiculturalisme, nationalisme en liberalisme

In deze les gaan de leerlingen pleidooien houden over integratie en drie verschillende perspectieven daarop: multiculturalisme, liberalisme en nationalisme. Zie kiezen één van de drie standpunten en houden vervolgens een discussie. De docent geeft een inleiding tot het vraagstuk van integratie aan de hand van een powerpoint-presentatie.

Kernbegrippen

integratieliberalismemigratiemulticulturalismenationalismevluchtelingen

John Locke en het maatschappelijk verdrag

De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de contractfilosofie van John Locke. Allereerst lezen ze een korte tekst, wanneer ze de hoofdlijnen verwerken in een stripverhaal. Als laatste maken zij nog een aantal verwerkingsvragen.

 

Kernbegrippen

Lockemaatschappelijk verdragnatuurrechtennatuurtoestandsociaal contractstripverhaal

Kants kentheorie in woord en gebaar

Leerlingen beelden Kants kentheorie uit in een zelfgemaakt toneelstuk en bediscussiëren vervolgens met de klas de juistheid ervan.

Kernbegrippen

Kantkennistheoriekentheorie

Kants plichtethiek

Aan de hand van een casus met Amerikaanse commando’s wordt het verschil tussen gevolgenethiek en plichtethiek behandeld. Kants categorische imperatief wordt uitgelegd en toegepast op enkele voorbeelden en leerlingen analyseren een tekstfragment van Kant met voorbeelden van de categorische imperatief

Kernbegrippen

Kantplichtethiek

Kennistheorie rationalisme en empirisme: van Plato tot Hume

Lessenserie over kennistheorie. Hoe kunnen we iets weten? Na een introductie over verschillende kennisbronnen, wordt dieper ingegaan op het rationalisme van Plato en Descartes. En op het empirisme van Locke, Berkeley en Hume.

Kernbegrippen

BerkeleyDescartesempirismeHumeideeënleerkenniskennisbronkennistheorieLockePlatorationalisme

Kindhuwelijken: cultuur- en ethisch relativisme

In deze les wordt de tegenstelling tussen cultuur- en ethisch relativisme in kaart gebracht aan de hand van een casus over kindhuwelijken. Ook wordt een aantal begrippen die samenhangen met het relativisme uitgelegd en uiteindelijk beargumenteren de leerlingen een eigen standpunt over de gelijkwaardigheid van culturen.

Kernbegrippen

cultuurcultuurrelativismerelativismeuniversalisme