Lesmateriaal met:

Dilthey en de hermeneutiek

In deze lessenserie gaan de leerlingen actief te werk met de hermeneutische methode. In de eerste les krijgen ze een uitleg over de hermeneutiek. In de tweede les moeten ze de hermeneutische methode toepassen op concrete voorbeelden. In de derde en laatste les gaan ze een primaire bijbeltekst uitleggen aan de hand van de hermeneutische methode.

Kernbegrippen

Diltheygeesteswetenschappenhermeneutiekhermeneutische cirkelhermeneutische methodeinterpretatienatuurwetenschappen

De empirische cyclus

Met deze les kunnen de leerlingen hun eerste kennismaking met de empirische cyclus verwerken aan de hand van een klassikale opdracht in de les.

Kernbegrippen

deductieempirische cyclusinductie

Latour en de actor-netwerktheorie

Een lessenreeks over de actor-netwerktheorie van Bruno Latour, die laat zien dat de wetenschap niet per se een logisch opgebouwd geheel is waar waarheden geproduceerd worden, maar eerder een netwerk van allerlei actoren die allianties met elkaar aangaan teneinde geld, succes, etc te verkrijgen.

Kernbegrippen

actor-netwerktheoriefeitenLatourmaatschappelijke praktijkpraktijktechniektheoriewaardegebondenheidwaardevrijheidwetenschappelijke praktijk

Hempel en de ravenparadox

Leg het inductieprobleem aan de leerlingen uit aan de hand van Hempels ravenparadox! In deze lessenreeks is er een afwisseling van klassikale uitleg over inductie en deductie, van het maken van opdrachten en van een interactieve werkvorm in het computerlokaal. Veel plezier!

Kernbegrippen

deductieHempelinductieinductieprobleemlogisch positivismeravenparadoxverwerkingsopdracht