22/12/2023

Publicatie nieuwe syllabus filosofie havo 2026

Op Examenblad is de nieuwe syllabus filosofie havo 2026 gepubliceerd. Deze heeft nog de status ‘concept’. De syllabus wordt in juni 2024 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld en wordt begin juli in de Regeling syllabi 2026 opgenomen.

De syllabus filosofie havo bevat elke vier jaar een nieuw onderwerp. Vanaf 2026 zal dit nieuwe onderwerp zijn: Mens, dier en natuur (dierethiek en milieufilosofie). Je kunt vanaf nu kennismaken met de stofomschrijving bij dit onderwerp en de eindtermen zoals die geëxamineerd gaan worden.

Het nieuwe onderwerp is door de VFVO voorgesteld. Een syllabuscommissie van het CvTE heeft het thema vervolgens uitgewerkt. In het najaar van 2023 vond een veldraadpleging plaats onder docenten filosofie. De resultaten van de veldraadpleging zijn verwerkt in de tekst van de syllabus. De syllabuscommissie schreef een toelichting over de totstandkoming van de syllabus en de gemaakte inhoudelijke keuzes. Die toelichting is als bijlage in de syllabus opgenomen.

Een download van de conceptsyllabus filosofie havo 2026 vind je op de pagina conceptsyllabi 2026, onder havo 2026 maatschappijvakken.