4/7/2019

Persbericht: bevindingen van de VFVO over Curriculum.nu

Onderstaand persbericht over de bevindingen van de VFVO over de voorlopige opbrengsten van Curriculum.nu is gestuurd aan NRC Handelsblad:

“Wij zijn als VFVO betrokken geweest bij de producten van M&M, Burgerschap en M&N. Onze bevindingen lopen uiteen.

Wat betreft Burgerschap zijn we te spreken over de wijze waarop het ontwikkelproces verlopen is, hoe we erbij betrokken zijn (feedbacksessies) en wat we gedaan is met onze feedback. We zijn positief over de centrale rol die vaardigheden hebben gekregen in de vorm van BDW’s, zodat Burgerschap echt in de eerste plaats gaat over het aanleren bij leerlingen van een attitude tot zelfstandig en kritisch denken in een open relatie tot de ander.

Wat betreft Mens & Maatschappij betreft zijn we kritisch. De huidige opbrengst voldoet nog niet aan de standaard die van een eindproduct mag worden verwacht. Er is weinig samenhang tussen de grote opdrachten en bouwstenen. Er lijkt een onderliggende visie te ontbreken en het is ons onduidelijk of en wat er met suggesties hiervoor van onze kant is gedaan. De consultatievragen geven aan dat er blijkbaar bouwstenen zijn die belangrijker en minder belangrijk zijn, eventueel geschrapt kunnen worden. Maar op grond waarvan en door wie?

Wat Mens & Natuur betreft: we denken dat in dit product nog veel ontbreekt op het terrein van wetenschapsfilosofie. Naast vakkennis van de natuurwetenschappen is het belangrijk dat leerlingen leren reflecteren op de waarde van wetenschappelijke kennis, zeker in tijden waarin de status van wetenschappelijke kennis onder druk staat. Met onze feedback daarover (mede op verzoek van het team zelf) is nog weinig gedaan.

In algehele zin over mogelijke overlap tussen de producten van de verschillende teams: er moet nog een flinke slag gemaakt worden in het aanbrengen van samenhang en terugdringen van overladenheid. Daar is tijd en expertise voor nodig. Of dat mogelijk is in de huidige opzet en binnen de gestelde tijd zal dit najaar moeten blijken.”