De VFVO Vrijdag 2 juni 2017, door Philippe Boekstal

De VFVO is begin 1999 opgericht om als zelfstandig gesprekspartner met beslissingsbevoegdheden te kunnen functioneren, op het moment dat filosofie in 1998 een substantiële plek heeft verworven in de Tweede Fase en daarmee het aantal scholen en docenten naar verwachting structureel zou uitbreiden.

Het bestuur van de VFVO onderneemt de volgende activiteiten:

 • We onderhouden contacten met:
  • Het ministerie van O, C & W en parlementsleden
  • CEVO en CITO
  • De BCFVO, de Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs. Deze commissie adviseert de Minister over examenthema's en raadpleegt de VFVO.
  • Deelname aan de VVVO, het landelijke platform van vakinhoudelijke verenigingen.
  • De lerarenopleidingen van de universiteiten.
  • De internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)
  • De Vereniging voor Filosofie Onderwijs (VFO)
  • De organisatie van de Maand van de Filosofie.
  • Stichting Beroepskwaliteit Leraren

Inhoud en didactiek

 • Voor didactische en vakinhoudelijke ontwikkeling heeft de VFVO de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het nog te verschijnen Handboek Vakdidactiek Filosofie.
 • DE VFVO organiseert netwerkbijeenkomsten.
 • De VFVO stimuleert het indienen van veldaanvragen bij de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).
 • De VFVO draagt deelnemers voor aan commissies die zich bezighouden met vakinhoudelijke zaken.
 • De VFVO neemt in samenwerking met universiteiten deel aan landelijke scholingen, vooral met betrekking tot eindexamenonderwerpen.
 • De VFVO organiseert de landelijke bespreking van de eindexamens.
 • De VFVO brengt via e-mail de digitale Spinoza uit, het periodiek waarin we leden op de hoogte houden van uiteenlopende relevante zaken.

Missie en doelstellingen

De doelstellingen van de VFVO zijn tweeledig:

1. DE VFVO wil filosofie als schoolvak sterk positioneren in het onderwijsveld. In principe moet iedere leerling in staat zijn om filosofie te kunnen kiezen. Het ligt dan ook in ons streven dat zo veel mogelijk scholen het vak aanbieden, onder de voorwaarde dat het als eindexamenvak wordt aangeboden en dat een docent met een eerste graad lesbevoegdheid voor filosofie het vak verzorgt. De VFVO informeert en adviseert regelmatig besturen en directies van scholen, evenals docenten die filosofie op een school ingevoerd willen krijgen.

Daarnaast verzorgen we voorbeeldlessen aan leerlingen van scholen die in een beslissingsfase zitten.

2. De VFVO behartigt de belangen van docenten en ondersteunt docenten. De bestaande kwaliteit van het vak en van de docent dient niet alleen gewaarborgd, maar ook versterkt te worden. Kenmerkend voor het filosofisch denken is een regelmatige reflectie op de eigen activiteit en dit geldt zodoende ook voor de praktijk van het onderwijzen. Als vereniging stimuleren wij deze reflectie. Een geschikte docent is bijvoorbeeld innovatief, zoekt nieuwe didactische middelen en werkvormen en is bereid deze over te dragen aan anderen. De VFVO is een platform voor uitwisseling en dialoog.

Naast algemene competenties die iedere vakdocent dient te bezitten of kan ontwikkelen, beogen wij ook een nauwkeurige analyse van de overdraagbare vakspecifieke eisen die aan een filosofiedocent gesteld kunnen en ook moeten worden. Wat maakt een filosofiedocent tot een goede filosofiedocent?

 

 

 


Het bestuur van de VFVO:

 

Harm Tiggelaar Voorzitter

Fransiscus Kusters Secretaris

Nienke van Dijken Ledenadministratie

Sake van der Wall Redacteur Spinoza

Floor Rombout Scholingszaken 

 
copyright © 2010 Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs. Alle rechten voorbehouden.